Informatie psychotherapie

Behandeling bij THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie is zowel bedoeld voor jongvolwassenen met enkelvoudige problematiek (bv. burn-out, depressieve of angststoornis) als jongvolwassenen met complexe en langer bestaande problematiek waarbij er meerdere dingen tegelijkertijd spelen of er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek.

 

Voorwaarde is echter wel dat er geen sprake is van (oncontroleerbare of te ernstige) verslaving of suïcidaliteit. Daarvoor kun je je beter wenden tot gespecialiseerde centra binnen de GGZ.

 

In dit document wordt voorlichting verstrekt over de volgende onderwerpen:

 

 1. Behandelafspraken
 2. Tussentijds contact
 3. Afzegging
 4. Bekostiging
 5. Het proces van psychotherapie
 6. Behandelduur
 7. Klachten
 8. Informatie over het ZPM en facturatiesysteem
 9. Relevante informatie over wet- en regelgeving

 

 

 1. Behandelafspraken

Bij individuele therapie bestaat een consult meestal uit 60 minuten.

 

De informatie die je deelt is vertrouwelijk en wordt niet door de behandelaar gedeeld zonder jouw toestemming, behalve onder de volgende condities:

 1. Als je van plan bent om jezelf of iemand anders ernstig letsel toe te brengen.
 2. Als je informatie deelt over (kinder-)mishandeling.
 3. Als zich een medische noodsituatie voordoet waarbij de behandelaar het verschil kan maken.
 4. In intervisie- en supervisiebijeenkomsten met collega’s om de professionele competentie van jouw behandelaar te vergroten.

 

Tijdens de sessie wordt er doorgaans een video of audio-opname gemaakt t.b.v. supervisie en intercollegiale toetsing. Voor de betrokken supervisoren en collega’s gelden dezelfde regels m.b.t. vertrouwelijkheid en beroepsgeheim als voor je behandelaar. De opnames worden na gebruik gewist.

 

 1. Tussentijds contact

De behandelaren streven ernaar al je vragen te bespreken tijdens de sessie. Mochten er toch dringende vragen zijn die niet kunnen wachten tot de volgende sessie dan kun je mailen naar het mailadres van de bij jou bekende behandelaar. Voor algemene vragen kun je ook mailen naar management@theyshelpt.nl.

 

In geval van crisis dien je contact op te nemen met je huisarts (of ’s avonds met de huisartsenpost) door wie je onmiddellijk kunt worden doorverwezen naar de crisisdienst.

 

 1. Afzegging

Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je behandelaar, bij voorkeur via email. Als de afzegging op tijd is, kan de behandelaar deze tijd gebruiken voor een andere cliënt.

 

Bij ontijdige afzegging wordt een deel van de sessiekosten in rekening gebracht. Voor een individueel consult van 60 minuten geldt het bedrag van 100 euro.

 

 1. Bekostiging

De ziektekostenverzekeraar betaalt de therapiekosten. Je eigen risico wordt echter wel aangesproken.  Met de komst van het zorgprestatiemodel (ZPM) in 2022 worden de consulten per maand gefactureerd. Soms gaat de facturatie naar de zorgverzekeraar rechtstreeks binnen ons declaratiesysteem.

 

De tarieven van een consult variëren van 143,71 euro per 60 minuten tot 268,31 euro per 60 minuten. Dit is afhankelijk van de specialisatie van de behandelaar.

 

Soms wordt de behandeling niet 100% vergoed. THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie heeft met de volgende verzekeraars een contract voor het jaar 2022: ASR – Caresq – DSW – ENO – Menzis – Zorg & Zekerheid – Zilveren Kruis. Bekijk voorafgaand aan de behandeling je polisvoorwaarden.

 

Een ontijdige afzegging (korter dan twee werkdagen voor de afspraak) wordt betaald door de cliënt. Voor een individuele afspraak van 60 minuten geldt het bedrag van 75 euro.

 

Op de factuur die naar de zorgverzekeraar gaat wordt een diagnosecode vermeld. Er is een mogelijkheid om met een privacyverklaring bezwaar te maken tegen zowel verstrekken van behandelinformatie aan het DIS als het vermelden van diagnose-informatie aan de verzekeraar.

 

 1. Het proces van psychotherapie 

Het proces van psychotherapie kent 3 fasen. Soms wordt ook gesproken van fase 0. In deze fase meldt je je aan en ben je voornemens in behandeling te gaan. Blijkbaar heb je behoefte aan verandering en ben je bereid om het een en ander bij jezelf uit te zoeken.  De eerste fase van de behandeling betreft de kennismaking, de tweede fase de verdieping en de derde fase de afsluiting.

 

Het therapeutisch proces begint met de intake waar je zelf al een actieve rol in hebt door het beschrijven van je levensloop. De behandelaar maakt vervolgens verslag en stelt een diagnose die in het behandelteam wordt besproken. Vervolgens wordt met jou de diagnose besproken en een behandelplan opgesteld met doelen en werkwijzen. Tweemaal per jaar wordt dit in een multidisciplinair team geëvalueerd. Het is daarnaast punt van aandacht gedurende de sessies.

 

In de behandeling zul je met je behandelaar werken aan de opgestelde doelen. In evaluaties in de sessie wordt besproken in hoeverre de doelen behaald zijn en in hoeverre psychotherapie een bijdrage levert aan verdere verbetering.

 

Bij afsluiting schrijft de behandelaar het behandelverloop op en deelt dit met jouw toestemming met de huisarts en/of andere behandelaren.

       

 1. Behandelduur

De eerste sessies worden gebruikt om de problemen in kaart te brengen en behandeldoelen af te spreken. De behandeling (dat wil zeggen het aantal sessies) is in principe zonder limiet.

Therapie is echter een middel om een doel te bereiken en niet een doel op zich. Op basis van evaluaties wordt de voortgang besproken en besloten of een behandeling gecontinueerd dan wel afgerond wordt.

 

7.Klachten

Klachten over de bejegening door je behandelaar of over de behandeling kun je in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of je krijgt onvoldoende gehoor. Kom je er samen niet uit, dan kun je een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen.

 

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. Je kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van je klacht.

Een klacht indienen gaat als volgt:

 • Vul het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier
 • Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.
 • De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
 • U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.
 • De klachtenregeling is te vinden op de site van de LVVP.

 

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Die uitspraak kan ook gaan over een eventuele schadeclaim tot maximaal € 25.000. LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten.

De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

 

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

 

 1. Informatie over het ZMP en facturatie

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties:

 • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega;
 • Groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling.

 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

 

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

 

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

 

 1. Meer informatie over relevante wet- en regelgeving

De wet BIG (incl. Besluit gezondheidszorgpsycholoog en Besluit psychotherapeut). De beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn wettelijk geregelde beroepen. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register mogen de desbetreffende beroepstitel voeren. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

 

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Cliënten hebben het recht:

 1. op een veilige verwerking van persoonsgegevens;
 2. te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en daar al dan niet mee akkoord te gaan;
 3. op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.

De Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ). Deze wet geeft aan dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken (verplichting) over een klachtencommissie en een klachtenregeling. Doel van deze wet is allereerst dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid geboden wordt over de zorg te klagen.

 

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Deze wet regelt de ontwikkeling en ordening van zorgmarkten en het toezicht daarop, met het oog op doelmatigheid en kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Tevens beschermt en bevordert deze wet de positie van de consument ten aanzien van andere partijen in de zorg. Naast de hierboven genoemde wetten zijn in het bijzonder twee uitgaven van belang waarin regels worden geformuleerd voor de beroepsuitoefening van respectievelijk gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

 

De Beroepscode voor psychologen (NIP, herziene uitgave 2007) en de Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP, herziene uitgave 2007). Voor beide beroepen geldt dat de beroepscode, als samenstel van gedragsregels, de stand van zaken in de voortgaande beroepsethische discussie reflecteert zoals die in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en specifiek binnen de eigen beroepsgroep wordt gevoerd. De belangrijkste functies van de beroepscodes zijn:

 1. het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen;
 2. het bevorderen van beroepsethische reflectie;
 3. het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten en gz-psychologen;
 4. het bieden van een maatstaf voor toetsing van het beroepsmatig handelen voor allen die zijn ingeschreven in het BIG-register gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

 

Relevante regelgeving

Beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen

(CVZ) en richtlijnen van de NVVP, gepubliceerd op de website van de

NVVP (www.nvvp.nl), waaronder:

Format AO/IC m.b.t. vastlegging proces DBC-registratie en –declaratie (NZa);

Beleidsregel verplichte wachtlijsregistratie en –publicatie (NZa).

 

—————————————————————————————