Privacy

 

THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Middels ons privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval op de volgende manier omgaan met uw gegevens:

 

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten vindt u in dit Privacybeleid en zijn beschikbaar bij de receptie in onze praktijk.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen, opslaan en beveiligen van de persoonlijke – en medische dossiers;
 • Het beveiligen van onze ICT omgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland (de EU).

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij werken met een gerenommeerde netwerkbeheerder.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door aan van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Verwerking persoonsgegegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van cliënten. Persoonsgegevens van cliënten worden door THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve en financiële doeleinde;
 • Gezondheids- en anamnestische gegevens t.b.v. psychologisch onderzoeken en behandelingen;
 • Communicatie met huisarts, medisch specialist en/of overige paramedische behandelaren binnen ons centrum of behandelaren elders waar u al onder behandeling bent. Deze communicatie zal alleen plaatsenvinden als u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Communicatie met de apotheek om te zorgen dat u tijdig de juiste medicatie ontvangt.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornamen, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, zorgverzekeringsgegevens, BSN, documentnummer identificatiebewijzen, gezondheidsgegevens en relevante aanvullende psychosociale gegevens. Bij uitsluitend gebruik van complementaire zorg wordt het BSN niet in het dossier opgenomen.

 

Uw persoonsgegevens worden door THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de 20 jaar.

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie ook verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uit laten voeren van een cliënttevredenheidsonderzoek via Qualiview en Therapieland.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het schriftelijk toestemming geven aan THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie voor het aangaan van een therapeutische relatie in het kader van diagnostiek of behandeling.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornamen, tussenvoegsel, achternaam en emailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie gebruikt ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is en vlak nadat het behandeldossier gesloten wordt.