Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Paul Theijsmeijer
BIG-registraties: 09052853516
Overige kwalificaties: Psychotherapeut
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94003848

 

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Theysmeyer Kinder- En Jeugdpsychotherapie B.V.
E-mailadres: management@theysmeyer.nl
KvK nummer: 77622855
Website: www.pedagogenpraktijktheysmeyer.nl
AGB-code praktijk: 94065724

 

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

 

2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

 

2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie D

 

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

 

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Diagnostiek bestaat uit zowel een
psychologisch onderzoek als indien nodig uit een psychiatrisch onderzoek. Behandeling kan bestaan
uit gesprekstherapie (CGT, schematherapie, psychodynamisch), speltherapie, psychomotorische
therapie, ouderbegeleiding en systeemtherapie. Daarnaast behandelen wij ook jongvolwassenen in
de leeftijd van 18 tot 23 jaar.

 

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis

 

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Marijke de Leeuw
BIG-registratienummer: 09928474116
Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: Kirsi van Rijn
BIG-registratienummer: 19022996001
Indicerend regiebehandelaar 3
Naam: Fleur Leer
BIG-registratienummer: 49928946425
Indicerend regiebehandelaar 4
Naam: Ilse de Jong
BIG-registratienummer: 19930223425
Indicerend regiebehandelaar 5
Naam: Paul Theysmeyer
BIG-registratienummer: 09052853516
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Marijke de Leeuw
BIG-registratienummer: 09928474116
Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: Kirsi van Rijn
BIG-registratienummer: 19022996001
Coördinerend regiebehandelaar 3
Naam: Fleur Leer
BIG-registratienummer: 49928946425
Coördinerend regiebehandelaar 4
Naam: Ilse de Jong
BIG-registratienummer: 19930223425
Coördinerend regiebehandelaar 5
Naam: Paul Theysmeyer
BIG-registratienummer: 09052853516
Medebehandelaar 1
Naam: Eline Wildeboer
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Systeemtherapeut
Medebehandelaar 2
Naam: Tamara Lekkerkerker
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog in opleiding tot Generalist
Medebehandelaar 3
Naam: Lizzie Bakema
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog
Medebehandelaar 4
Naam: Esther Lichtenbeld
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Speltherapeut
Medebehandelaar 5
Naam: Saskia
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Psychomotorisch Therapeut
Medebehandelaar 6
Naam: Mineke Woudwijk
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Kinder- en Jeugdpsycholoog
Medebehandelaar 7
Naam: Charlotte Verloop
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Dramatherapeut
Medebehandelaar 8
Naam: Eva Buijtendorp
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Psycholoog in opleiding tot Contextueel Therapeut
Medebehandelaar 9
Naam: Hiske de Vos
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog Generalist
Medebehandelaar 10
Naam: Aniek van Gessel
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Stagiaire Pedagogische Wetenschappen
Medebehandelaar 11
Naam: Linda Bergmans
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog

 

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)

 

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen uit de gemeente Wijk bij Duurstede en omstreken, met het regionaal
samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht en daarbij specifiek Stichting Binding van Wijk bij
Duurstede en Samen op de Heuvelrug van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Verder hebben wij
korte lijntjes met team Jeugd van Altrecht.

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Wij hebben in de eerste plaats een indicatieoverleg waar alle verwijzers naar toe kunnen bellen voor
casusoverleg, alvorens zij aanmelden. In geval van opschaling kunnen wij contact opnemen met de
huisartsen en met Altrecht. Ook kunnen wij voor consultatie en medicatie terecht bij onze eigen
psychiater.

 

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Overdag kunnen cliënten bij crises contact opnemen met hun behandelaar en de huisarts. Bij crises
in de avond, nacht en het weekend kunnen zij contact opnemen met de huisartsenpost en/of de
crisisdienst van Altrecht. https://www.altrecht.nl/zorgeenheid/acute-psychiatrie/

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: wij altijd een beroep kunnen doen op de crisisdienst van Altrecht.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Flexibele schil gemeente Wijk bij Duurstede
Menselijk Fundament – Joram Verhoef
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Processen binnen de zorg bespreken, complexe casuistiek bespreken en het netwerken en
participeren in zorg in de regio
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.pedagogenpraktijktheysmeyer.nl/contracten-envergoedingen/
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
http://www.pedagogenpraktijktheysmeyer.nl/vergoedingen-en-tarieven/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.pedagogenpraktijktheysmeyer.nl/kwaliteit
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan
kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook als u zelf NVO-lid bent of een
andere belanghebbende, kunt u een klacht indienen over het handelen van een ander NVO-lid. De
klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog. Voor het indienen van de klacht
gebruikt u het klachtformulier (zie ‘publicaties’).
Publicaties
Klachtenformulier
Heeft u vragen of hulp nodig bij een klachtprocedure dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang
Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl.
Een ingevuld en ondertekend klachtenformulier kunt u mailen naar Collegevantoezicht@nvo.nl of
opsturen naar NVO, t.a.v. College van Toezicht, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht.
Link naar website:
https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Paul Theijsmeijer
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
http://www.pedagogenpraktijktheysmeyer.nl/wachttijden/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
In de praktijk is een intakecoördinator aanwezig. Zij doet de eerste screening. Vervolgens wordt de
aanmelding met de regiebehandelaar besproken in het aanmeldoverleg. De cliënt ontvangt daarna
een terugkoppeling en wordt uitgenodigd voor een intake of terugverwezen naar de verwijzer.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Aan cliënten wordt in het adviesgesprek uitgelegd wat de bedoeling van de behandeling is, welke
vorm en frequentie de behandeling zal aannemen. Daarnaast worden eventuele alternatieve
behandelvormen besproken. Iedere drie maanden wordt de behandelvoortgang besproken en indien
nodig eerder. Huisartsen en andere betrokkenen worden (indien van toepassing en met
toestemming) geïnformeerd over het verloop en de afronding van de behandeling.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Behandelingen worden besproken in het MDO. Daarnaast worden vooraf doelen opgesteld, die
iedere 3 maanden getoetst worden. Bij cliënten wordt een ROM-vragenlijst afgenomen.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
3 maanden
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Met vragenlijsten gericht op cliënttevredenheid, afgenomen door CQi.
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Marijke de Leeuw
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 11-02-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja